Adatkezelési tájékoztató

A Media Action Group Kft. által üzemeltetett weboldal látogatása során megvalósuló adatkezelés

Az Adatkezelő honlapjához kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül bárki hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat, nézhet feltöltött tartalmakat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Cél: A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Jogalap: Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg az érintett.

Érintettek köre: Minden személy, aki a Media Action Group Kft. honlapját böngészi

Kezelt adatok és célja: Azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasznált üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP-címe az utolsó szakasz kivételével.

Adatok forrása: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal

Adatkezelés időtartama: A felhasználó számítógépe IP-címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül.

Adattovábbítás: tárhelyszolgáltató/felhőszolgáltató

Adattárolás helye: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó zárt helyiségben található szerverei

Hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó erre felhatalmazott munkavállalói

Cél: A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélése megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat, továbbá szükséges munkamenet és funkcionális sütiket használ. Ilyenek pl. a munkamenet azonosítók, vagy a statisztikákhoz esetleg használt sütik, valamint a tartalmak kiszolgálásához, testreszabásához lehet rájuk szükség. Ezek a munkamenet befejeztével törlődnek.

Jogalap: Az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre: Minden személy, aki a Media Action Group Kft. honlapját böngészi

Kezelt adatok és célja: Azonosítószám, dátum, időpont

Adatok forrása: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal

Adatkezelés időtartama: a böngészés munkamenet befejezéséig, statisztika esetén az adott nap végéig

Adattovábbítás: nem

A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza annak érdekében, hogy a természetes személyek adatai védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően, így különösen, de nem kizárólagosan

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.),
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,
 • valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseinek.

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.

Személyi hatály: kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik a számukra elérhető módon, pl. az Adatkezelő bármely e-mail címére küldött adataikkal munkavállalói álláspályázat célból jelentkeztek.

Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.
Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Media Action Group Kft. az álláspályázatával összefüggő személyes adatait- a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból nyilvántartsa és kezelje.

Adatkezelő
Adatkezelőnek minősül a Media Action Group Kft. (székhely: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 5. 1. emelet 4., cégjegyzékszám: 01 09 348985, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), internetes elérhetőség: www.freemonkeys.hu.

Adatkezelés célja, jogalapja és az időtartama
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy önéletrajzaikat és motivációs leveleiket eljuttassák az Adatkezelő részére a nyitott pozícióval kapcsolatban.

Kezelt adatok köre:
Állásra jelentkezők neve, kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, önéletrajzhoz mellékelt fénykép, idegen-nyelv ismeret, korábbi munkatapasztalatra, illetve munkahely(ek)re, végzettségre, egyéb szakmai tapasztalatra, képzettségre, képességre, tanulmányokra vonatkozó adatok, preferált szakterület, továbbá elvárt havi bruttó fizetés, az önéletrajz és a motivációs levél esetleges egyéb tartalma.

Adatok forrása: érintettől

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki önéletrajzot, motivációs levelet küld az Adatkezelő részére.

Jogalapok:
A GDPR 6. cikk (1) a) pontja (hozzájárulás), a pályázati eljárás lezárását vagy a hozzájárulás visszavonását követően a GPDR 6. cikk (1) a) pontja (külön hozzájárulás) Az Adatkezelő az érintettek által benyújtott, a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik gyakorlására irányuló kérelmek, beadványok elintézése céljából kezel egyes – alapvetően az érintett által megadott –- személyes adatokat (az érintett neve, elérhetősége, valamint az érintett azonosításához szükséges egyéb adatok, továbbá az üggyel, vagy kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok).
Az adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges [általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont].
Az Adatkezelő a fenti joggyakorlás biztosításának jogszerűsége igazolása céljából kezeli továbbá az ehhez szükséges adatokat (érintett neve, azonosítására szolgáló egyéb adatok, a kérelem, beadvány tárgya, továbbá az igény elintézése mikéntjét rögzítő egyéb – nem különleges – adatok).

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig vagy a pályázat megszűnésekor/lezárásakor, vagy az érintettnek az adatok kezeléséhez történő külön hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig vagy tiltakozásig. Az adott érintetti joggyakorlás elintézésének utólagos igazolhatósága céljából kezelt adatokat pedig – az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel – öt évig kezeli ezt követően törli.

Amennyiben a pályázó és a Munkáltató között a pályázat eredményeként munkaviszony jön létre, úgy az Mt. 286. § (1) bekezdésével összhangban a munkaviszony megszűnésétől számított 3 év, a Munkavállalóval szembeni munkaviszonyból származó követelés érvényesítése, illetve a Munkavállaló esetleges munkaviszonyból származó követelésével szembeni védekezés céljából.

Adattovábbítás: nincs

Adattárolás helye: az Adatkezelő zárt helyiségben található szerverei

Hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói
E Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről a személyes adat felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást. Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek személyes adatok továbbítását kéri az Adatkezelőtől, úgy a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére személyes adatot csak olyan mértékben ad ki az Adatkezelő, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintett nyilatkozatai
Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

Pályázaton való részvételre vonatkozó adatkezelési hozzájárulás:
A pályázatom elküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Media Action Group Kft. a személyes adataimat a pályázat lezárultát követő 30 napig kezelje a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése céljából.
A pályázatom elküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Media Action Group Kft. a személyes adataimat a pályázat lezárulta után, vagyis egy kiválasztott jelölttel munkavállalói szerződés megkötéséről szóló döntést követően 3 évig kezelje későbbi munkaviszony létesítése céljából.
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott döntésemet a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatás, az Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg.
Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez általam adott hozzájárulás önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.
Tudomással bírok arról, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatóban ismertetett jogaimon kívül az adatkezeléshez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Gyermekek nyilatkozatai
A 16. életévét nem betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A Media Action Group Kft. – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatok megismerésére jogosultak
Az adatok megismerésére az Media Action Group Kft. munkavállalói, valamint az Adatfeldolgozók munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok címzettje
A személyes adatok címzettjei az Media Action Group Kft. és Adatfeldolgozói.

Egyéb vagy Közös adatkezelők
Az Media Action Group Kft. a személyes adatokat más Adatkezelőknek nem továbbítja.

Az adatok védelme
Az Media Action Group Kft. az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában – az adatkezelés jogalapjától is függően – a következő jogok illethetik meg:

 • tájékoztatás és hozzáférés joga,
 • helyesbítéshez való jog,
 • tiltakozás joga
 • törléshez való jog
 • zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

A fent felsorolt egyes jogok részletesebben alább kerülnek ismertetésre.
A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelések vonatkozásában az adathordozhatósághoz való jog [általános adatvédelmi rendelet 20. cikk] nem alkalmazandó.

Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó igények kezelése
Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés iránti igényét, valamint egyéb jogait az alábbi elérhetőségeinkre küldött írásban vagy személyesen tett nyilatkozat, kérelem útján gyakorolhatja:
Név: Media Action Group Kft.
Levelezési cím: 1026 Budapest, Volkmann utca 2.
E-mail: info@freemonkeys.hu

Az Ön nyilatkozatában, kérelmében foglaltakat az Adatkezelő a beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül megvizsgáljuk, és legfeljebb 30 napon belül megválaszoljuk, illetve megtesszük az az alapján szükséges lépéseket. Ha az igény teljesítéséhez – figyelemmel különösen az abban foglaltak bonyolultságára, a párhuzamosan intézett igények számára – ennél hosszabb időre lenne szükség, ez a 30 napos határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, amiről az eredeti határidő lejárta előtt az indokok megjelölésével külön értesíteni fogjuk. Ha igényét elektronikus úton nyújtotta be, a kért tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében az Adatkezelőnek meg kell győződnie az érintett és a hozzáférési jogával vagy az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről. Ennek érdekében a tájékoztatásadáshoz, az adatokba történő betekintéshez, illetve azokról másolat kiadásához vagy azokkal kapcsolatosan egyes jogok gyakorlásához is szükséges az érintett személyének azonosítása.
A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, arról, hogy az adatkezelés

 • milyen személyes adataira vonatkozik,
 • milyen célból és milyen jogalapon történik, és
 • várhatóan mennyi ideig tart, illetve hogy időtartama miként határozható meg.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja továbbá arról, hogy

 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem azt Ön mint érintett bocsátotta a rendelkezésünkre), továbbá
 • az adatkezelő alkalmaz-e bármilyen automatizált döntéshozatalt (az esetleges profilalkotást is ideértve), s ha igen, akkor arra milyen logika és szempontrendszer alapján kerül sor.

Kérésére a kezelt személyes adatok másolatát az Adatkezelő – első alkalommal díjmentesen – az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha ezt követően ismét kéri másolat kiadását, ezért az ezzel járó adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

A helyesbítéshez való jog
Ha a kezelt személyes adatai nem pontosak, hibásak vagy – figyelemmel az adatkezelés céljára is – hiányosak, kérheti, hogy az Adatkezelő az adott adatot helyesbítse, szükség esetén kiegészítse.

Tiltakozáshoz való jog
Ha ön a saját helyzetével kapcsolatos okból ellenzi személyes adatának az Adatkezelő érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelést [a jelen tájékoztatóval érintet adatkezelések közül a 2.2.1. b) pontban, megjelölt tekinthető ilyennek], és megítélése szerint az Adatkezelő érdekeivel szemben az Ön valamely érdeke, vagy alapvető joga elsőbbséget élvez, erre hivatkozással kérheti az adatai kezelésének megszüntetését, amit az adatkezelő csak akkor tagadhat meg, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek megelőzik az Ön által megjelölt érdekeket vagy jogokat, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog
Az érintett az Adatkezelőtől kérheti a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok törlését (az adatkezelés végleges megszüntetését), illetve az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat, ha

 • az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amelyből az arra sor került,
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásra került és az adatkezelésnek nincs más érvényes jogalapja,
 • az adatkezelés jogellenesen történt;
 • az adatokat valamely uniós jogi vagy magyar jogszabályi követelmény miatt törölni kell;
 • az adat gyűjtésére az érintett kiskorúsága idején információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési igényt az Adatkezelő nem köteles teljesíteni, ha az adott személyes adat kezeléséhez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Kérésére az Adatkezelő a személyes adatai kezelését korlátozza, ha:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ebben az esetben az adatkezelés addig kerül korlátozásra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön mint érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön mint érintett igényli azokat valamilyen jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön élt a tiltakozási jogával– arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön által megjelölt jogos indokokkal szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az Adatkezelő a korlátozás alá eső személyes adatokat az egyéb adatoktól elkülönítetten, a korlátozás jellegének egyértelmű jelölésével kezeli, és az adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, ennek hiányában csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az uniós vagy magyar jogban meghatározott fontos közérdekből lehet kezelni.